Privacy Statement

Privacy verklaring

Adviesgroep Nieuwegein, gevestigd aan Lierseschans 10-13 3432 ET te Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
• niet met anderen zullen delen, zonder uw toestemming
• zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen en die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met Adviesgroep Nieuwegein als u cliënt bij ons bent en met ons contact onderhoudt, bijvoorbeeld het e-mailadres.

Verwerking persoonsgegevens

Adviesgroep Nieuwegein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Voor- en achternaam.
-          Geslacht.
-          Geboortedatum.
-          Geboorteplaats.
-          Adresgegevens.
-          Telefoonnummer.
-          E-mailadres.
-          IP-adres.
-          Overige persoonsgegevens die U actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
-          Bankrekeningnummer.
-          Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft).
-          Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé.
-          Foto en beeldmateriaal.
-          Kadastergegevens en Kamer van Koophandel informatie en uittreksels.
-          NAW-gegevens van eventuele personeelsleden van verantwoordelijke.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Adviesgroep Nieuwegein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-          Burgerservicenummer (BSN).
-          BSN van eventuele personeelsleden van verantwoordelijke.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adviesgroep Nieuwegein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  Het afhandelen van uw betaling
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-  Diensten zoals beschreven in de onderliggende opdracht zoals het voeren van de (salaris) administratie, het
   verzorgen van fiscale aangiften et cetera.
-  Onze medewerkers hebben toegang tot de genoemde persoonsgegevens.
-  Onze medewerkers mogen handelingen verrichten om te voldoen aan de onderliggende overeenkomst of wettelijke
   verplichting.
-  Het onderhoud, waaronder updates en releases van het door verwerker dan wel Sub-verwerker aan
   verantwoordelijke ter beschikking gestelde systeem.
-  Het gegevens- en technische beheer, ook door een Sub-verwerker.
-  De hosting, ook door een Sub-verwerker.
-  Diverse informatievoorzieningen en marketingdiensten ten behoeve van de verantwoordelijke
-  Om goederen en diensten aan u te leveren.
-  Adviesgroep Nieuwegein analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
   van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
-  Adviesgroep Nieuwegein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
   wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Adviesgroep Nieuwegein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wetgeving is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adviesgroep Nieuwegein deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Adviesgroep Nieuwegein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Adviesgroep Nieuwegein uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

-  Google Analytics, Google Inc., analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
-  Softwareleveranciers zoals XSO ten behoeve van de uitvoering van onze diensten.
-  Belastingdienst en Kamer van Koophandel, ten behoeve van de uitvoering van onze diensten en het voldoen aan
   wettelijke verplichtingen.
-  VADP (externe pensioendeskundigen ten behoeve van eventuele externe ondersteuning bij het uitvoeren van onze
   diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adviesgroep Nieuwegein gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Cookie: Google Analytics. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar. Het delen van overige informatie met Google is uitgezet. Wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP adres. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adviesgroep Nieuwegein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar agn@adviesgroepn-gein.nl dan wel per post naar Lierseschans 10-13 3432 ET Nieuwegein.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Adviesgroep Nieuwegein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adviesgroep Nieuwegein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via agn@adviesgroepnieuwegein.nl.

Wijziging privacy statement

Adviesgroep Nieuwegein behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement (ook wel: privacyverklaring) te wijzigen.

Vragen over privacy

Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan dan kunt u contact opnemen met ons via agn@adviesgroepnieuwegein.nl.

 

Contactgegevens

http://www.adviesgroepnieuwegein.nl

agn@adviesgroepnieuwegein.nl

Lierseschans 10-13
3432 ET Nieuwegein